Організація навчального процесу - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Організація навчального процесу

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ! 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Положення
 про організацію навчального процесу в Українському політехнічному технікумі

   Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року №161 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.93р. за №173; наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року №450 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 698/6986 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2010 року №587 «Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21 червня 2010 року №1.4/18-2558 «Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ p.a. відповідно до наказу МОН від 17.06.10 №587», «Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 07 липня 2010 року №675 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2010р. за №548/17843 та інших нормативно-правових актів з питань загальної середньої та вищої освіти.

1. Загальні положення.
   1.1. Навчальний процес у технікумі (надалі - навчальний процес) - це система організаційний і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.
   Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.
   Мова навчання визначається Законом України «Про засади державної мовної політики».
Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

   1.2. Зміст освіти - це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.
Зміст освіти в технікумі формується на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) визначається освітньо-професійною програмою (OПП) підготовки молодшого спеціаліста, структурно- логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та технікуму і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника технікуму відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності
   Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю. ОПП визначає нормативний термін навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. На основі ОПП розробляються навчальні плани, програми навчальних дисциплін, засоби діагностики якості підготовки фахівців
   Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.
   Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.
   Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти.
   Вибіркова частина змісту освіти визначається технікумом.

   1.3. Організація навчального процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти. Випускники технікуму мають право вступати на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для навчання за скороченою формою навчання.

2. Нормативно-правова база організації навчального процесу
   2.1. Організація навчального процесу у технікумі базується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», „Про загальну середню освіту", «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.93р. за №173, державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти, ліцензії АВ №585866 від 13.07.2011р., сертифікатів про акредитацію НД-І №0447128 - 0447135 від 13.07.2011р., статуту Українського політехнічного технікуму, ліцензії АД №041317 від 02.07.2012р.
   Державний стандарт освіти - це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня.
   Складові державного стандарту освіти:
- освітня (кваліфікаційна) характеристика;
- нормативна частина змісту освіти;
- тести.
   Освітня характеристика - це основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень (молодший спеціаліст).
Кваліфікаційна характеристика - це основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків.
Тест - це система формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.


РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

І пара : 8.30 - 9.50
ІІ пара : 10.00 - 11.20
ІІІ пара : 12.00 - 13.20
ІV пара: 13.30 - 14.50
V пара : 15.00 - 16.20
VІ пара: 16.30 - 17.50
 
Розклад занять
І КУРС
Розклад занять
ІІ КУРС
 
 
 
 
 
 
Розклад занять
ІІІ КУРС
 
навчального процесу Українського політехнічного технікуму
Розклад занять
ІV КУРС
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню